Personvern


Vi bruker cookies på våre nettsider. Dette er nødvendig for at enkelte funksjoner skal fungere – bl.a. ordresystemer og support-systemer. Vi bruker også cookies for å levere målrettede annonser. Vi bruker sporingsverktøy fra Google Analytics og PureChat for å overvåke trafikk og trender på våre nettsider, og for å kunne gi deg en best mulig opplevelse.

Du kan lese mer om cookies, og lære hvordan du slår av cookies her.

Sikkerhet


Vi tar sikkerhet på alvor. Trafikk mellom deg og vår nettside foregår via en sikker tilkobling. Vi bruker SSL sertifikat på alle deler av våre nettsider, inkludert ordresystemer, webmail og kontrollpanel.

Vi lagrer ingen kortinformasjon på våre servere. Din kortinformasjon krypteres og sendes som en token til vår betalingsleverandør (Stripe), som så lagrer kortdata på sine sikre servere i et kryptert format.

Betalinger via PayPal foregår sikkert via PayPals nettsider.

Avtalevilkår

Generelle Avtalevilkår


1.0 Generelt
De her angitte vilkår regulerer forholdet mellom Kunde og Dedia AS i forbindelse med kjøp/leie av tjenester fra Dedia AS. Dette kan for eksempel være:

  • Webhotell, domene, e-post og DNS tjenester
  • Hosting og drift av servere
  • Konsulenttjenester innen IT-drift
  • Leveranse av maskinvare og programvare
  • Webutvikling / Hjemmesider

Avtalen er inngått når kunden har avsendt en bestilling. Dette kan for eksempel skje via telefon, web, e-post, skriftlig eller muntlig. Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra disse Generelle Avtalevilkår og er iht. akseptert tilbud eller signert Avtale med Kunde og Dedia AS går foran disse Generelle Avtalevilkår.

2.0 Kontaktinfo
Dedia AS formoder at vedkommende som oppføres som mottaker av e-post, samt at den/de som har passord til login info, også har rett til å forføye over produkter/tjenester. Retten formodes å omfatte endringer, sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang. Det forutsettes at Kunden har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til produkter/tjenester og meddeler Dedia AS om endringer i kontrollopplysninger.

Kunden plikter å oppdatere i kontrollpanel ved eierskapsforandringer, adresseforandringer, forandring i den e-posten som kunden kan treffes på etc. Dersom Kunden ikke har tilgang til kontrollpanel, eller dersom dette ikke er mulig å gjøre for den aktuelle tjenesten, så plikter Kunden å melde forandringer i kontaktopplysninger til Dedia AS. Kunden er selv ansvarlig for at den informasjonen som oppgis til Dedia AS til enhver tid er riktig.

3.0 Oppsigelse
Ved oppsigelse eller flytting av tjenester er det Kundens ansvar å hente alle data som er lagret hos Dedia AS før utløp av Avtaleperioden. Ved oppsigelse av tjenester, vil alle Kundens data bli slettet. Dette kan skje når Avtaleperioden utløper, eller når oppsigelsen er mottatt, eller i forbindelse med dato det er angitt at tjenestene skal avsluttes. Dersom kunden sier opp på en ikke gyldig måte, er det opp til Dedia AS om oppsigelsen aksepteres.

Dedia AS forbeholder seg retten til å kunne si opp en avtale, eller til å la være å akseptere en bestilling.

4.0 Mislighold
Dersom Kunden vesentlig misligholder hele eller deler av sine forpliktelser overfor Dedia AS, har Dedia AS rett til å heve eksisterende avtale(r) med umiddelbar virkning, hvoretter tjenestene avsluttes og data kan bli slettet uten varsel. Som vesentlig mislighold regnes blant annet betalingsmislighold utover 60 dager etter forfallsdato. Ved manglende betaling kan Dedia AS nekte Kunden tilgang til tjenestene. Kunden bærer selv risikoen for det tilfelle at mislighold av en tjeneste påvirker funksjonalitet for en annen tjeneste. Ved mislighold vil Kundens betalingsforpliktelser gjelde ut den hele påbegynte avtaleperiode.

5.0 Endringer
Dedia AS forbeholder seg retten til å foreta oppdateringer og/eller oppgraderinger og tilpasninger av produkter og tjenester levert av Dedia AS.

Dedia AS forbeholder seg retten til uten varsel å foreta mindre endringer i prisene/vilkårene for bruk av produkter og tjenester og/eller innhold, omfang og leveransemåte av de produkter og tjenester som leveres. Dedia AS forbeholder seg retten til uten varsel å prisjustere løpende avtaler i henhold til inflasjon, samt uten varsel å foreta mindre endringer i priser som følge av endrede markedsforhold. Eksempler på endrede markedsforhold er endring i valutakurser, endring i priser hos leverandører av domener, endring i priser på lisenser/programvare, endring i priser hos underleverandører med mer.

Vesentlige endringer i vilkårene skal meddeles til Kunden med minst 30 dagers varsel. Dette kan meddeles elektronisk, som for eksempel med e-post, eller å informere om endringer ved innlogging i kontrollpanel. Dersom Kunden i en slik situasjon ikke aksepterer endringene må Kunden si opp tjenestene innen 30 dager fra varsel ble formidlet. Dersom Kunden ikke har sagt opp tjenestene innen 30 dager fra varsel ble formidlet, regnes endringene som aksepterte av Kunden.

6.0 Ansvar
Kunden kan under ingen omstendigheter kreve erstatning utover det beløp kunden har betalt for det totale engasjementet i Dedia AS siste 12 måneder – regnet fra det tidspunktet ansvar ble varslet. Erstatning omfatter ikke ansvar for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, konsekvenstap og andre følgetap. Krav om erstatning ved mislighold må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Dedia AS er ikke erstatningspliktig dersom Force Majeure inntreffer.

7.0 Tjenester blir ikke strupet ved overforbruk av trafikkressurser
Dersom Kunden benytter mer trafikk enn det som er inkludert i tjenesten Kunden har bestilt, vil det bli etterfakturert med kr 5 per GB overforbruk. Webhotell har ingen trafikkbegrensning, og vil ikke bli etterfakturert for høyt forbruk.

8.0 Inflasjon
Prisene for alle tjenester vil over tid økes grunn av inflasjonen. Dette vil skje uten varsel og baseres på konsumprisindeksen. Dedia AS forbeholder seg retten til å foreta endringer i priser som følge av endrede markedsforhold. Eksempler på endrede markedsforhold er endring i valutakurser, endring i priser hos leverandør av domener, endring i priser på lisenser/programvare, endring i priser hos underleverandør med mer. Vesentlige endringer skal varsles jfr. kapittel 5.0.

9.0 Diverse
Dersom Dedia AS endrer eierstruktur/selskapsstruktur/selskapsform overdras kundeforholdet automatisk til ny eierstruktur/selskapsstruktur/selskapsform.

For webhotell og e-post-kunder er det satt en øvre grense for hvor mange e-poster hvert domene har lov til å sende ut per time. Dette er for å forhindre at våre mailservere benyttes til å sende ut spam/søppelpost. Grensen er for tiden 100 e-poster pr.time. Kunder som sender så mye legitim e-post at ovennevnte begrensning forstyrrer daglig bruk, kan kontakte Dedia AS for å få opphevet denne grensen for sitt domene.

10.0 Tvister
Tvister vedrørende denne avtale, som ikke lar seg løse ved forhandlinger mellom partene, skal styres etter norsk lov og avgjøres av alminnelig domstol.

11.0 Sen betaling
Ved for sen betaling av faktura kan det legges på et forsinkelsesgebyr på inntil 35 kroner. Dersom faktura har gått 7 dager over forfall, vil tilhørende tjenester midlertidig sperres.

De aktuelle tjenestene vil automatisk gjenåpnes når hele faktura inkl. forsinkelsesgebyr er betalt.

Dersom ikke hele faktura betales innen rimelig tid (og senest 25 dager etter opprinnelig forfall), vil tilhørende tjenester slettes.

Avtalevilkår for Dedikert Server


1.1 Generelt
Denne avtalen regulerer forholdet mellom Dedia AS og Kunde.

Forhold som ikke er definert i denne avtalen faller under de generelle avtalevilkårene med navn “Generelle Avtalevilkår”.

Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalevilkår går foran Generelle Avtalevilkår.

2.0 Garanti om oppetid
Det garanteres at infrastruktur som switcher, linjer, DNS, UPS osv. har en oppetid på 99.99%. Dersom Dedia AS ikke oppnår en en slik oppetid mottar kunden 1 døgn i rabatt per time nedetid. Det gis ikke rabatt/erstatning utover 1 måned gratis dedikert server. Kunden må selv ta kontakt dersom det anses at oppetidsgarantien ikke er innfridd. Varslet vedlikehold på server/infrastruktur regnes ikke som nedetid med hensyn til oppetidsgarantien.

3.0 Abonnement
Dedikert Server er en løpende tjeneste/abonnement som faktureres forskuddsvis. Fakturasyklus bestemmes av Kunden under bestilling. Abonnement blir automatisk fornyet på ellers gjeldende vilkår inntil gyldig oppsigelse er innlevert. Dersom Kunden sier opp etter at ny faktureringsperiode er påbegynt, må Kunden betale for hele den påbegynte faktureringsperioden. Kundens betalingsmessige bindingstid er den samme som den påbegynte faktureringsperioden.

4.0 Diverse
Dedikert Server er en tjeneste hvor Kunden selv forestår driften av serveren. Kunden har root / administrator tilgang. Dedia AS drifter ikke serveren. Kunde er selv ansvarlig for å overvåke raid, disker, etc på server. Dedia AS vil på forespørsel bytte komponenter som har feilet etter best effort.

Dersom Kundens tjenester forårsaker feil/problemer som kan belaste andre brukere, forbeholder Dedia AS seg retten til å stenge brukerens tjeneste og/eller be Kunden om å stoppe bruken av programvare som skaper problemer.

Kunden plikter å ivareta at tjenestene ikke benyttes på en måte som strider med gjeldende lover og regler. Kunden er ansvarlig for alt materiale som legges på serveren, at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket, at evt. nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, og at materiale som legges ut ikke strider mot gjeldene lover og regler. Dedia AS aksepterer ikke torrents, fildelingsnettverk, linker til warez o.l. hvor opphavsrett krenkes. Dedia AS tillater ikke hat-materiale, profant materiale, oppskrifter/oppfordringer til eksplosiver, forbrytelser etc. Kunden må følge gjeldende lover og regler, samt de normer som samfunnet/internett-samfunnet generelt setter. Dedia AS kan ut fra eget skjønn stenge tjenester.

Dersom kunden har bestilt management er det Dedia AS som forestår driften, og kunden har ikke root / administrator tilgang. Drift innebærer kun å oppdatere eksisterende hovedversjon av operativsystem- og kontrollpanel, foreta daglige backups, foreta løpende overvåking, samt å forestå at server/infrastruktur fungerer. Dersom Dedia AS ikke oppnår en oppetid for managed server på minst 99,9% i en gitt kalendermåned, betaler Kunden ingen ting for serveren den aktuelle måneden. Kunden må selv ta kontakt dersom det anses at oppetidsgarantien ikke er innfridd. Det gis ikke erstatning utover 1 måneds gratis server. Varslet vedlikehold på server/infrastruktur regnes ikke som nedetid med hensyn til oppetidsgarantien.

Kunden er forpliktet til selv å ta sikkerhetskopi av data som lagres på Dedia AS sine dedikerte servere.

6.0 Ansvar
Kunden kan under ingen omstendigheter kreve erstatning utover det beløp kunden har betalt for Dedikert Server hos Dedia AS siste 12 måneder – regnet fra det tidspunktet ansvar ble varslet. Erstatning omfatter ikke ansvar for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, konsekvenstap og andre følgetap. Krav om erstatning ved mislighold må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Dedia AS er ikke erstatningspliktig dersom Force Majeure inntreffer.

7.0 Oppsigelse
Oppsigelse skal Kunden selv gjøre inne i kontrollpanelet, med mindre annet er avtalt med en kundebehandler hos Dedia AS. Dersom kunden sier opp på annen måte, er det opp til Dedia AS å avgjøre om oppsigelsen aksepteres. Dersom Kunden ikke har innlogging til kontrollpanel, må Kunden forespørre Dedia AS om prosedyre ved oppsigelse. Ved oppsigelse, må avtale sies opp minimum 5 dager før forfallsfristen på den siste tilsendte fakturaen.

8.0 Angrerett
En dedikert server bygges på bestilling og ansees derfor som en skreddersydd tjeneste. Det er ingen angrerett på dedikerte servere etter at bestilling er levert. Kunde forstår og aksepterer at han/hun gir avkall på angreretten i det øyeblikket en dedikert server bestilles.

Avtalevilkår for Virtuell Server (VPS Cloud)


1.1 Generelt
Denne avtalen regulerer forholdet mellom Dedia AS og Kunde.

Forhold som ikke er definert i denne avtalen faller under de generelle avtalevilkårene med navn “Generelle Avtalevilkår”.

Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalevilkår går foran Generelle Avtalevilkår.

2.0 Garanti om oppetid
Det garanteres at infrastruktur som switcher, linjer, DNS, UPS osv. har en oppetid på 99.99%. Dersom Dedia AS ikke oppnår en en slik oppetid mottar kunden 1 døgn i rabatt per time nedetid. Det gis ikke rabatt/erstatning utover 1 måned gratis Virtuell Server, heretter kalt VPS. Kunden må selv ta kontakt dersom det anses at oppetidsgarantien ikke er innfridd. Varslet vedlikehold på server/infrastruktur regnes ikke som nedetid med hensyn til oppetidsgarantien.

3.0 Abonnement
VPS er en løpende tjeneste/abonnement som faktureres forskuddsvis. Fakturasyklus bestemmes av Kunden under bestilling. Abonnement blir automatisk fornyet på ellers gjeldende vilkår inntil gyldig oppsigelse er innlevert. Det er ingen bindingstid eller oppsigelsestid utover den forhåndsbetalte perioden. Kunde kan på et hvilket som helst tidspunkt kansellere sin tjeneste. Tjenesten vil da termineres når den forhåndsbetalte perioden utløper. 

4.0 Diverse
VPS er en tjeneste hvor Kunden selv forestår driften av serveren. Kunden har root / administrator tilgang. Dedia AS drifter ikke serveren og besitter ikke VPS-ens root / administrator-passord. Kunde er selv ansvarlig for å vedlikeholde installert programvare og operativsystem på Kundens VPS.

Dersom Kundens tjenester forårsaker feil/problemer som kan belaste andre brukere, forbeholder Dedia AS seg retten til å stenge brukerens tjeneste og/eller be Kunden om å stoppe bruken av programvare som skaper problemer.

Kunden plikter å ivareta at tjenestene ikke benyttes på en måte som strider med gjeldende lover og regler. Kunden er ansvarlig for alt materiale som legges på serveren, at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket, at evt. nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, og at materiale som legges ut ikke strider mot gjeldene lover og regler. Dedia AS aksepterer ikke torrents, fildelingsnettverk, linker til warez o.l. hvor opphavsrett krenkes. Dedia AS tillater ikke hat-materiale, profant materiale, oppskrifter/oppfordringer til eksplosiver, forbrytelser etc. Kunden må følge gjeldende lover og regler, samt de normer som samfunnet/internett-samfunnet generelt setter. Dedia AS kan ut fra eget skjønn stenge tjenester.

Dersom kunden har bestilt management er det Dedia AS som forestår driften, og kunden har ikke root / administrator tilgang. Drift innebærer kun å oppdatere eksisterende hovedversjon av operativsystem- og evt. kontrollpanel, foreta daglige backups, foreta løpende overvåking, samt å forestå at server/infrastruktur fungerer. Dersom Dedia AS ikke oppnår en oppetid for managed server på minst 99,9% i en gitt kalendermåned, betaler Kunden ingen ting for serveren den aktuelle måneden. Kunden må selv ta kontakt dersom det anses at oppetidsgarantien ikke er innfridd. Det gis ikke erstatning utover 1 måneds gratis server. Varslet vedlikehold på server/infrastruktur regnes ikke som nedetid med hensyn til oppetidsgarantien.

Kunden er forpliktet til selv å ta sikkerhetskopi av data som lagres på sin VPS.

6.0 Ansvar
Kunden kan under ingen omstendigheter kreve erstatning utover det beløp kunden har betalt for VPS hos Dedia AS siste 12 måneder – regnet fra det tidspunktet ansvar ble varslet. Erstatning omfatter ikke ansvar for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, konsekvenstap og andre følgetap. Krav om erstatning ved mislighold må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Dedia AS er ikke erstatningspliktig dersom Force Majeure inntreffer.

7.0 Oppsigelse
Oppsigelse skal Kunden selv gjøre inne på Min Side, med mindre annet er avtalt med en kundebehandler hos Dedia AS. Dersom Kunden ikke har innlogging til Min Side, må Kunden forespørre Dedia AS om prosedyre ved oppsigelse. 

8.0 Fornøydgaranti
Dersom Kunden ikke er fornøyd etter å ha benyttet sin VPS i inntil 25 dager, og velger å avslutte tjenesten, vil alt som er betalt for tjenesten bli refundert. Kunde må kontakte Dedia AS for å be om en slik tilbakebetaling.

Kunder som allerede har benyttet seg av fornøydgarantien for VPS på et tidligere tidspunkt, har ikke anledning for å motta ny refusjon på fornøydgaranti ved senere kjøp av VPS.

Avtalevilkår for Domenenavn


1.1 Generelt
Denne avtalen regulerer forholdet mellom Dedia AS og Kunde.

Forhold som ikke er definert i denne avtalen faller under de generelle avtalevilkårene med navn “Generelle Avtalevilkår”.

Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalevilkår går foran Generelle Avtalevilkår.

2.0 Angrerett
Et domene anses som fullt levert på opprettelsestidspunktet. Registrering av domene medfører en ugjenkallelig bestilling hos underleverandør og det er derfor ingen angrerett for domener som har blitt registrert.

3.0 Abonnement
Domene er løpende tjeneste/abonnement som faktureres forskuddsvis. For de fleste domenetyper faktureres det for 12 måneder av gangen. Abonnement blir automatisk fornyet på ellers gjeldende vilkår inntil gyldig oppsigelse er innlevert. Dersom Kunden sier opp etter at ny faktureringsperiode er påbegynt, må Kunden betale for hele den påbegynte faktureringsperioden. Kundens betalingsmessige bindingstid er den samme som den påbegynte faktureringsperioden. Domene blir fakturert i god tid før det utløper. Dersom faktura for Domene ikke har blitt betalt når Domene skal fornyes, så blir Domene normalt sett ikke fornyet. Dersom faktura for Domene blir betalt etter at Domene har utløpt, risikerer Kunden tap av Domene. Dersom Kunde ikke skal fornye Domene, så må Domene sies opp på gyldig måte. Dersom Domene ikke sies opp på gyldig måte innen betalingsfrist på faktura har forfalt, må Kunde betale faktura for Domene.

4.0 Toppnivådomener
Kunden plikter å overholde gjeldende domeneregler. Enhver bruk av Domene skal være i samsvar med toppnivås navnepolitikk. I det øyeblikket Domene er registrert samtykker Kunden toppnivås navnepolitikk.

.no: Kunde godkjenner vilkår via NORID’s egenerklæring, samt Regelverk for .no (navnepolitikken): https://www.norid.no/no/regelverk/navnepolitikk/vedlegg-a/.

For alle andre domener, aksepterer kunde vilkår for domener via OpenSRS.
Avtalevilkår for domener registrert via OpenSRS finnes fortiden via følgende link: https://www.opensrs.com/docs/contracts/exhibita.htm

Kunden plikter å sette seg inn i sitt ansvar overfor ICANN som fortiden finnes på følgende link: http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm

Kundens rettigheter fra ICANN finnes fortiden på følgende link:
http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits

Dedia AS forebholder seg retten til å stå som administrativ kontakt, teknisk og/eller faktureringskontakt for Domene i den grad Dedia AS anser dette som nødvendig.

Dersom en ordre krever egenerklæring og/eller annet, og riktig egenerklæring og/eller annet ikke er Dedia AS i hende innen 30 dager etter bestilling, forbeholder Dedia AS seg retten til å kansellere bestillingen.

Det er førstemann til mølla prinsippet som gjelder for Domene. Kunden har ikke sikret seg Domene før det faktisk har blitt registrert. Kunden plikter å undersøke om Domene faktisk er registrert. Dette gjelder også i tiden etter at Domene har blitt registrert. Dedia AS vil ikke erstatte tap som oppstår fordi denne plikten ikke har blitt overholdt.

6.0 Prisendringer
Pris for Domene blir ikke årlig inflasjonsjustert. Pris for Domene endres dersom toppnivåregistrar, eller underleverandør av Domene endrer sin pris. Dersom for eksempel Norid øker/senker prisen for årlig domeneavgift med kr 10 for .no domene, så vil Dedia AS gjøre det samme. Prisendringer under kr 20 blir ikke varslet. Dedia AS forbeholder seg retten til å foreta endringer i pris som følge av endrede markedsforhold. Et eksempel på endrede markedsforhold er endring i den valutakurs som Domene betales i til underleverandør

7.0 Ansvar
Kunden kan under ingen omstendigheter kreve erstatning for tap av Domene, eller andre forhold knyttet til Domene, utover maksimalt kr 1000. Erstatning omfatter ikke ansvar for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, konsekvenstap og andre følgetap. Krav om erstatning ved mislighold må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Dedia AS er ikke erstatningspliktig dersom Force Majeure inntreffer.

8.0 Oppsigelse
Oppsigelse skal kunden selv gjøre inne i kontrollpanelet, med mindre annet er avtalt med en kundebehandler hos Dedia AS. Dersom kunden sier opp på annen måte, er det opp til Dedia AS å avgjøre om oppsigelsen aksepteres.

Avtalevilkår for Acronis Cloud Backup


1.0 Generelt
Denne avtalen regulerer forholdet mellom Dedia AS og Kunde.

Forhold som ikke er definert i denne avtalen faller under de generelle avtalevilkårene med navn “Generelle Avtalevilkår”.

Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalevilkår går foran Generelle Avtalevilkår.
Oppdaterte avtalebetingelser finnes fortiden på https://www.dedia.no/policy

2.0 Fornøydgaranti
Dersom Kunden ikke er fornøyd etter å ha benyttet Acronis Cloud Backup i inntil 25 dager, og velger å avslutte det, vil alt som er betalt for tjenesten bli refundert. Kunde må kontakte Dedia AS for å be om en slik tilbakebetaling.

Ved kjøp av tjeneste hvor registreringsavgift for domenenavn er inkludert i prisen, vil gjeldende utsalgspris for domenenavn bli fratrukket refusjonsbeløpet.

Kunder som allerede har benyttet seg av fornøydgarantien på et tidligere tidspunkt, har ikke anledning for å motta ny refusjon på fornøydgaranti ved senere kjøp av samme produkt.

3.0 Abonnement
Acronis Cloud Backup er en løpende tjeneste/abonnement som faktureres forskuddsvis. Kunde kan velge om det skal betales månedlig eller årlig. Abonnement blir automatisk fornyet på ellers gjeldende vilkår inntil gyldig oppsigelse er innlevert. Dersom Kunden sier opp etter at ny faktureringsperiode er påbegynt, må Kunden betale for hele den påbegynte faktureringsperioden. Kundens betalingsmessige bindingstid er den samme som den påbegynte faktureringsperioden.

4.0 Ansvar
Kunden skal hyppig følge med på om det blir tatt backups, og sørge for at backup blir tatt. Kunden skal uten unødig opphold ta kontakt med Dedia dersom det fremkommer feilmelding og/eller annen indikasjon på at backup ikke fungerer. Kunden er forpliktet til løpende å teste gjenoppretting av backups, samt følge rutiner for administrering av backup-programvare. Kunden anbefales å ha sekunder backup i tillegg til backup som blir tatt til Dedia sine servere. Dedia er ikke ansvarlig for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi. Kunden vil ved å unnlate å kvalitetskontrollere backups begå forsømmelse av sine plikter. Dedia er ikke ansvarlig for tap som skjer på bakgrunn av forsømmelse av kundens plikter.

Kunden kan under ingen omstendigheter kreve erstatning utover det beløp kunden har betalt for Acronis Backup hos Dedia siste 12 måneder – regnet fra det tidspunktet ansvar ble varslet. Erstatning omfatter ikke ansvar for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, konsekvenstap og andre følgetap. Krav om erstatning ved mislighold må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Dedia er ikke erstatningspliktig dersom Force Majeure inntreffer.

5.0 Oppsigelse
Oppsigelse skal Kunden selv gjøre på Min Side, med mindre annet er avtalt med en kundebehandler hos Dedia. Dersom kunden sier opp på annen måte, er det opp til Dedia å avgjøre om oppsigelsen aksepteres. Dersom det ikke er mulig å si opp via kontrollpanel, må Kunden forespørre Dedia om prosedyre ved oppsigelse.

6.0 Overforbruk
For å forhindre feil under kjøring av kundens backup, tillater Dedia overforbruk av lagringskvote i korte perioder. Dersom kunde benytter mer en kjøpt datakvote (overforbruk av Backup-tjenestens lagringsplass) lengre enn det som ansees som korte perioder, vil kunde motta et automatisk varsel om dette pr. e-post, samt varsel i Acronis Dashbord.

Kunden forplikter seg da til å enten:

  • Foreta nødvendige justeringer på backupens konfigurasjon, som f.eks. fjerne enheter fra sin backup-tjeneste, nedjustere hyppighet av backup-intervaller eller redusere retention (backupens historiske lagring) for å holde forbruket innenfor betalt kvote
    eller
  • Oppgradere sin tjeneste til større lagringsplass slik at kvoten ikke lengre overskrides.

Dersom kunde ikke foretar nødvendige tiltak, og kvoten kontinuerlig overskrides over en periode på 5 dager, forbeholder Dedia seg retten til å kontakte kunde via telefonnummer oppgitt på kundens profil for å informere om at ovennevnte tiltak må iverksettes.

Dersom en slik kontakt ikke oppnås, eller kunde feiler i å utføre nødvendige korrigeringer for å holde seg innenfor betalt kvote innen rimelig tid, forbeholder Dedia seg retten til å oppgradere kundens Backup-lagring til en større tjeneste for å møte gjeldende krav fra kundens backup-konfigurasjon.

Avtalevilkår for Webhotell og Nettsidebygger


1.1 Generelt
Denne avtalen regulerer forholdet mellom Dedia AS og Kunde.

Forhold som ikke er definert i denne avtalen faller under de generelle avtalevilkårene med navn “Generelle Avtalevilkår”.

Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalevilkår går foran Generelle Avtalevilkår.

2.0 Fornøydgaranti
Dersom Kunden ikke er fornøyd etter å ha benyttet webhotell/nettsidebygger i inntil 25 dager, og velger å avslutte det, vil alt som er betalt for tjenesten bli refundert. Kunde må kontakte Dedia AS for å be om en slik tilbakebetaling. Det som evt. er betalt for Domene vil ikke bli refundert.

Ved kjøp av tjeneste hvor registreringsavgift for domenenavn er inkludert i prisen, vil gjeldende utsalgspris for domenenavn bli fratrukket refusjonsbeløpet.

Kunder som allerede har benyttet seg av fornøydgarantien på et tidligere tidspunkt, har ikke anledning for å motta ny refusjon på fornøydgaranti ved senere kjøp av samme produkt.

3.0 Garanti om oppetid
Dersom Dedia AS ikke oppnår en oppetid for webhotell på minst 99.99% i en gitt kalendermåned, betaler Kunden ingen ting for Webhotell den aktuelle måneden. Kunden må selv ta kontakt dersom det anses at oppetidsgarantien ikke er innfridd. Det gis ikke erstatning utover 1 måneds gratis webhotell. Varslet vedlikehold på server/infrastruktur regnes ikke som nedetid med hensyn til oppetidsgarantien.

4.0 Abonnement
Webhotell er løpende tjeneste/abonnement som faktureres forskuddsvis. Fakturasyklus bestemmes av Kunden under bestilling. Domenenavn (TLD) faktureres alltid årlig. Abonnement blir automatisk fornyet på ellers gjeldende vilkår inntil gyldig oppsigelse er innlevert. Dersom Kunden sier opp etter at ny faktureringsperiode er påbegynt, må Kunden betale for hele den påbegynte faktureringsperioden. Kundens betalingsmessige bindingstid er den samme som den påbegynte faktureringsperioden.

5.0 Diverse
Dersom Kundens webområde forårsaker feil/problemer som kan belaste andre brukere på samme server, eller på andre servere, forbeholder Dedia AS seg retten til å stenge brukerens webområde/tjeneste og/eller be Kunden om å stoppe bruken av programvare som skaper problemer. Websider som er programmert slik at de kan være til ulempe/skade for andre kan bli tatt ned uten forhåndsvarsel. I situasjoner der websiden generer mer trafikk enn det Dedia AS regner som normalt, tatt i betraktning den webløsning som er valgt, kan Dedia AS uten forhåndsvarsel ta ned tjenestene. Dedia AS forbeholdes retten til å endre og bestemme hvilke tjenester som til enhver tid er tilgjengelig på serverne. Dedia AS foretar ikke spesialtilpasninger i sine systemer ut fra enkeltkunders behov.

Kunden plikter å ivareta at tjenestene ikke benyttes på en måte som strider med gjeldende lover og regler. Kunden er ansvarlig for alt materiale som legges på serveren, at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket, at evt. nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, og at materiale som legges ut ikke strider mot gjeldene lover og regler. Dedia AS aksepterer ikke torrents, fildelingsnettverk, linker til warez o.l. hvor opphavsrett krenkes. Dedia AS tillater ikke hat-materiale, profant materiale, oppskrifter/oppfordringer til eksplosiver, forbrytelser etc. Kunden må følge gjeldende lover og regler, samt de normer som samfunnet/internett-samfunnet generelt setter. Dedia AS kan ut fra eget skjønn stenge tjenester.

Webhotellet er ment for å brukes av en organisasjon, eller en privatperson. Det tillates for eksempel ikke at Kunden videreselger eller gir bort kapasitet til andre organisasjoner eller privatpersoner, med mindre det foreligger en avtale med Dedia AS om at dette er tillatt. Det er tillatt å gi bort kapasitet til en mindre krets, som for eksempel at man gir bort epostadresser til familiemedlemmer, kolleger eller til noen få venner. Det er tillatt for webutvikler å bruke webhotellet som et midlertidig område under utviklingen av prosjekt for kunde. Når prosjektet blir satt i produksjon så må dette over på eget webhotell, VPS etc.

6.0 Ansvar
Kunden forstår og godtar at Dedia AS ikke er ansvarlig for tap av data som følger av at tjenesten skulle bli kansellert, avbrutt eller på andre måter ødelagt. Kunden er selv ansvarlig for å ha sikkerhetskopi av data lagret på Dedia AS sine webhotell.

Dedia AS utfører inkrementell backup én gang i døgnet av alle webhotell, og lagrer historiske data off-site i 30 dager (30 dagers retention). Kunden er uavhengig av dette forpliktet til selv å ta sikkerhetskopi av data som lagres Kundens webhotell før eventuelle endringer foretas. Dedia AS er ikke ansvarlig for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi like før endring ble foretatt.

Kunden kan under ingen omstendigheter kreve erstatning utover det beløp Kunden har betalt for Webhotell hos Dedia AS siste 12 måneder – regnet fra det tidspunktet ansvar ble varslet. Erstatning omfatter ikke ansvar for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, konsekvenstap og andre følgetap. Krav om erstatning ved mislighold må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Dedia AS er ikke erstatningspliktig dersom Force Majeure inntreffer.

7.0 Oppsigelse
Oppsigelse skal kunden selv gjøre inne i kontrollpanelet, med mindre annet er avtalt med en kundebehandler hos Dedia AS. Dersom kunden sier opp på annen måte, er det opp til Dedia AS å avgjøre om oppsigelsen aksepteres.

Avtalevilkår for Microsoft Office 365


1.1 Generelt
Denne avtalen regulerer forholdet mellom Dedia AS og Kunde.

Forhold som ikke er definert i denne avtalen faller under de generelle avtalevilkårene med navn “Generelle Avtalevilkår”.

Eventuelle spesifikke vilkår som avviker fra Generelle Avtalevilkår går foran Generelle Avtalevilkår.

2.0 Angrerett
Dedia AS er en godkjent forhandler i Microsoft sitt Partner Nettverk (MSP) og tilbyr abonnementet etter gjeldende lover og regler. Et Microsoft 365 abonnement anses som fullt levert på opprettelsestidspunktet. Opprettelse av et Microsoft 365 abonnement medfører en ugjenkallelig bestilling hos underleverandør og det er derfor ingen angrerett for Microsoft 365 abonnementer som har blitt igangsatt.

3.0 Garanti om oppetid
Microsoft Microsoft 365 er et produkt som leveres av Microsoft. Tjenesten tilbys via servere som er plassert i Microsofts respektive datasenter. Dedia AS har ingen kontroll over infrastruktur, servere eller servicevindu for Microsoft 365, og kan således ikke klandres for driftsforstyrrelser eller nedetid som følger av feil eller vedlikehold i Microsoft sine systemer.

4.0 Abonnement
Microsoft 365 er løpende tjeneste/abonnement som faktureres forskuddsvis. Fakturasyklus bestemmes av Kunden under bestilling. Domenenavn (TLD) faktureres alltid årlig. Abonnement blir automatisk fornyet på ellers gjeldende vilkår inntil gyldig oppsigelse er innlevert. Dersom Kunden sier opp etter at ny faktureringsperiode er påbegynt, må Kunden betale for hele den påbegynte faktureringsperioden. Kundens betalingsmessige bindingstid er den samme som den påbegynte faktureringsperioden.

5.0 Diverse
Ved bestilling av Microsoft 365 aksepterer kunden samtidig Microsofts egne retningslinjer for produktet. Disse finnes HER.

Kunden forstår og godtar at Dedia AS ikke er ansvarlig for tap av data som følger av at tjenesten skulle bli kansellert, avbrutt eller på andre måter ødelagt. Kunden er selv ansvarlig for å ha sikkerhetskopi av data lagret på Microsoft 365 sine skytjenester, inkludert E-post.

Dedia AS tar ikke sikkerhetskopi av filer som lagres i Microsoft Microsoft 365 sine skytjenester. Kunden er forpliktet til selv å ta sikkerhetskopi av data som lagres på skytjenester som E-post (Online Exchange/Office 365), OneDrive, SharePoint og tilhørende tjenester i Microsoft 365 som tillater opplasting/lagring av data. Dedia AS er ikke ansvarlig for tap av data som følger av manglende sikkerhetskopi.

6.0 Ansvar
Kunden kan under ingen omstendigheter kreve erstatning utover det beløp Kunden har betalt for Microsoft 365 hos Dedia AS siste 12 måneder – regnet fra det tidspunktet ansvar ble varslet. Erstatning omfatter ikke ansvar for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, konsekvenstap og andre følgetap. Krav om erstatning ved mislighold må fremsettes uten ugrunnet opphold.

Dedia AS er ikke erstatningspliktig dersom Force Majeure inntreffer.

7.0 Oppsigelse
Oppsigelse skal kunden selv gjøre inne i kontrollpanelet, med mindre annet er avtalt med en kundebehandler hos Dedia AS. Dersom kunden sier opp på annen måte, er det opp til Dedia AS å avgjøre om oppsigelsen aksepteres.

Avtalevilkår for Verveprogram


1.1 Generelt
Denne avtalen regulerer forholdet mellom Dedia AS og Kunde som fungerer som verver, heretter kalt Verver. Ved å klikke på knappen «Aktiver verveprogram» bekrefter Verver at vilkårene til Dedia AS er lest og akseptert.

1.2 Fortjeneste
Verver får betalt pr. kvalifiserte ordre. Utbetaling skjer i henhold til gjeldende satser og kriterier. Dedia AS reserverer retten til å endre satser uten forvarsel, f.eks. ved endring av lisenskostander, endring av valuta etc. Dette vil dog ikke kunne påvirke allerede opptjente verdier på Ververs konto.

Gjeldende satser:
Webhhotell Starter 1 GB – kr. 25,-
Webhotell Proff 15 GB – kr. 79,-
Webhotell Enterprise 30 GB – kr. 195,-

VPS Cloud – Linux – 70% av første betaling
VPS Cloud – Windows – 50% av første betaling

Dedikert E-2186G – kr. 649,-
Dedikert W-2145 – kr. 990,-

Microsoft 365 – 20% av første betaling

1.3 Sporing
Vi sporer de besøkende som Verver henviser til oss via sin unike vervelink ved hjelp av informasjonskapsler, slik at brukere som Verver refererer ikke trenger å kjøpe øyeblikkelig for at Verver skal motta sin provisjon. Informasjonskapsler varer i opptil 90 dager etter det første besøket. Dersom en gjest besøker Dedia sine nettsider via Ververs link, men senere utfører et kjøp fra en annen enhet (f.eks. mobilbetelefon) uten å bruke Ververs unike vervelink, vil ikke dette være målbart, og vil således heller ikke telle som en verving. Merk at enkelte nettlesere deler cookies på kryss av enheter, og det vil i en slik situasjon regnes som en verving. Våre systemer vil automatisk avgjøre om bestillingen kommer fra en nøytral (ikke-vervet) bruker, eller fra en bruker som har besøkt Dedia.no via en vervelink i løpet av de siste 90 dager.

1.4 Spesielle vilkår for verving
☑ Verver får betalt for vervingen uansett om kunden velger å betale månedlig eller årlig.
☑ Det er ingen gebyrer på uttak eller krav til antall vervinger pr. år.
☑ Vi tilbyr utbetaling via bankoverføring (innland) og PayPal. I tillegg har Verver mulighet til å få beløp omgjort til saldo på sin kundekonto.
☑ Kunden som verves må beholde tjenesten i minimum 3 mnd (90 dager) for at vervingen kvalifiserer til utbetaling.

☑ Opptjente penger blir tilgjengelig for uttak etter 90 dager, forutsatt at bestillingen ble betalt og ikke ble kansellert i løpet av de 90 første dagene.
☑ Provisjon ved verving gjelder pr. ordre, og er fastslått av listen i punkt 1.2. Ved verving hvor det gis prosentvis utbetaling (Eks. Microsoft 365) vil Verver få prosentvis betaling for hele den første fakturaen. Evt. tilleggstjenester er ikke inkludert i ververs utbetaling. F.eks. dersom en kunde handler Microsoft 365 via en vervelink for kr. 2550,- på sin første faktura, mottar Verver 20% av dette, som er kr. 510. Dersom kunde i tillegg handler ekstratjenester for 599 kr i samme ordre, vil ikke dette telle mot Ververs utbetaling.
☑ Det er ikke tillatt å opprette flere kundekontoer for samme person/bedrift.
☑ Verveprogrammet gjelder for alle bestillinger på utvalgte produkter (se liste i punkt 1.2), og gjelder for nye og eksisterende kunder.

1.5 Uttak av opptjente penger
Verver kan be om utbetaling av opptjente penger fra verving når minimumsgrensen på NOK 500 er oppnådd. Det er ingen tidsfrist for å oppnå denne grensen, og beløpet vil ikke bli fjernet fra Ververs konto før det tas ut. Uttak av opptjente penger kan betales i form av bankoverføring (innland), PayPal eller som et tilgodebeløp på Ververs kundekonto.